Sr. No. Board of Directors Email Address
1 Mr. Manoj Aggarwal (IAS) - Chairman vcmd@gidcgujarat.org
2 Mr. Mahesh Pandya maheshpandya9@gmail.com
3 Mr. Sharad Thakar sharadthakar@yahoo.co.in
4 Mr. Kalpesh S. Shah shah_kalpesh@yahoo.com
5 Mr. Savindersingh J. Sarna sss@sarnachemicals.com
6 Mr. A. K. Patel xengidcsurat@yahoo.in, a.k.patel.50@gmail.com
7 Mr. H. D. Shrimali hds_aci@yahoo.co.in, icaice@gujarat.gov.in
8 Prof. Gaurang H. Ban gauranghban@yahoo.com
9 Dr. Anjali Khambete anjali_khambete3@yahoo.co.in, akk@ced.svnit.ac.in
10 Mr. Kanubhai M. Desai desaikm@uniphos.com
11 Mr. Binod Kumar binodanita52@gmail.com
12 Mr. Yogesh Kabaria yogeshkabaria@gmail.com, president.via@gmail.com